Missing Sphinx debug package – building from source

Sphinx-lə əlaqədar olan ilk yazımızda Sphinx crash zamanı core dump-ı ala bilməməkdən danışmışdıq(bax. abrtd: Package ‘sphinx’ isn’t signed with proper key)

Core Dump aldıqdan sonra, GDB ilə debug etməyə çalışdıqda:

[[email protected] ccpp-2014-12-10-21:53:04-8871]# gdb /usr/bin/searchd coredump
GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux (7.2-75.el6)
This GDB was configured as "x86_64-redhat-linux-gnu".
Reading symbols from /usr/bin/searchd...(no debugging symbols found)...done.
[New Thread 8871]
[New Thread 8874]
[New Thread 8877]
[New Thread 8878]
[New Thread 8873]
[New Thread 8875]
[New Thread 8876]
Core was generated by `/usr/bin/searchd --config /etc/sphinx/sphinx.conf'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0x00000000004c790d in CheckFlush() ()
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install sphinx-2.1.8-1.rhel6.x86_64
(gdb) bt
#0 0x00000000004c790d in CheckFlush() ()
#1 0x000000000050c61f in TickHead(bool) ()
#2 0x000000000050ed16 in ServiceMain(int, char**) ()
#3 0x000000000050ffad in main ()
(gdb) bt full
#0 0x00000000004c790d in CheckFlush() ()
No symbol table info available.
#1 0x000000000050c61f in TickHead(bool) ()
No symbol table info available.
#2 0x000000000050ed16 in ServiceMain(int, char**) ()
No symbol table info available.
#3 0x000000000050ffad in main ()
No symbol table info available.

Bəzi debug paketləri yoxdur – Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install sphinx-2.1.8-1.rhel6.x86_64.
Nəzərə alsaq ki, Sphinx 2.1.8 debug paketi repo-larda da yoxdur, o zaman bu paketi özümüz build etməli olacıq. Məqsədimiz coredump-ı daha düzgün şəkildə debug edə bilməmizdi.
Yeni yaratdığımız rpm-lərlə əvvəlkini əvəzləyəcik(replace) və eyni crash baş verdikdən sonra yeni coredump-la araşdırmamızı davam etdirəcik.

Source-dan özümüz debuginfo paketinin rpm-ini yaradaq və bunu install edək.
Bu məqsədlə lazımı paketləri yazaq:

[[email protected] ~]# yum install rpm-build rpmdevtools

Sphinx builder user-ini tələb edir bu user-i yaradaq:

[[email protected] ~]# adduser builder
[[email protected] builder]# su - builder

Source faylımızı download edək:

[[email protected] ~]$ wget http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.1.8-1.rhel6.src.rpm
[[email protected] ~]$ ls
sphinx-2.1.8-1.rhel6.src.rpm

Source faylı install edək:

[[email protected] ~]$ rpmdev-setuptree
[[email protected] ~]$ ls
rpmbuild sphinx-2.1.8-1.rhel6.src.rpm
[[email protected] ~]$ rpm -ivh sphinx-2.1.8-1.rhel6.src.rpm
  1:sphinx         ########################################### [100%]

Əgər diqqət etsək .spec faylının yarandığını görərik:

[[email protected] rpmbuild]$ ls
BUILD RPMS SOURCES SPECS SRPMS
[[email protected] rpmbuild]$ ls SPECS/
sphinx_rel21.spec

Spec faylından istifadə etməklə rpm-lərimizi yaratmağa çalışaq:

[[email protected] rpmbuild]$ rpmbuild -ba SPECS/sphinx_rel21.spec
error: Failed build dependencies:
	mysql-devel is needed by sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64
	postgresql-devel is needed by sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64
	expat-devel is needed by sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64

Aydın olur ki, mysql-devel , postgresql-devel, expat-devel paketlərini yazmalıyıq.
Nəzərə alsaq ki, bizim Sphinx-imiz MySQL ilə çalışır və postgresql-devel paketi postgresql tələb edir. postgresql bizə lazım olmadığı üçün onu dependency requirement-dən çıxarmaq lazımdır. Bu məqsədlə sphinx_rel21.spec faylında postgresql-devel paketini comment-ləmək lazımdır:
#BuildRequires: postgresql-devel

Bir daha yuxarıdakı komandanı run etsək:

[[email protected] rpmbuild]$ rpmbuild -ba SPECS/sphinx_rel21.spec
error: Failed build dependencies:
	mysql-devel is needed by sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64
    expat-devel is needed by sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64

yum install mysql-devel expat-devel – bu dependency problemimiz həll edəcək.

Daha sonra bir daha eyni komandanı işlədək, lakin bir dəyişiklik etmək lazımdır.
Məntiqlə düşündükdə biz, PostgreSQL paketlərini dependency kimi çıxartdıq, lakin configure zamanı bunu göstərməliyik ki, source-dan compile etdikdə PostgreSQL paketlərinə müraciət etməsin.
Yenidən biz .spec faylımızı açırıq orada %build kataloqu altında %configure axtarırıq.

%configure –sysconfdir=/etc/sphinx –with-mysql –with-re2 –with-libstemmer –with-unixodbc –with-iconv –enable-id64 –with-pgsql –with-syslog

Gördüyümüz kimi, –with-pgsql opsiyasını –without-pgsql olaraq dəyişirik. Həmçinin, –enable-debug əlavə edirik.
%build kataloqundan yuxarıda isə %debug_package əlavə edirik.(bu debug paketinin yaradılması üçün lazımdır). .spec faylı save edirik.

Həmçinin bildiyiniz kimi, build və make əməliyyatları üçün aşağıdakı paketlərə də ehtiyac var:

yum install gcc gcc-g++ make cpp

Bütün addımları etdikdən sonra RPM paketlərimizi yaradaq:

[[email protected] rpmbuild]$ rpmbuild -ba SPECS/sphinx_rel21.spec
.
.
.
Wrote: /home/builder/rpmbuild/SRPMS/sphinx-2.1.8-1.el6.src.rpm
Wrote: /home/builder/rpmbuild/RPMS/x86_64/sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64.rpm
Wrote: /home/builder/rpmbuild/RPMS/x86_64/sphinx-testing-2.1.8-1.el6.x86_64.rpm
Wrote: /home/builder/rpmbuild/RPMS/x86_64/sphinx-debug-2.1.8-1.el6.x86_64.rpm

Əməliyyatlar uğurla nəticələnsə RPMS folderində aşağıdakı fayllar olacaq:

[[email protected] rpmbuild]$ ls -l RPMS/x86_64/
total 36924
-rw-rw-r-- 1 builder builder 7666291 Dec 11 13:35 sphinx-2.1.8-1.el6.x86_64.rpm
-rw-rw-r-- 1 builder builder 28716729 Dec 11 13:35 sphinx-debug-2.1.8-1.el6.x86_64.rpm
-rw-rw-r-- 1 builder builder 1422134 Dec 11 13:35 sphinx-testing-2.1.8-1.el6.x86_64.rpm

Gördüyümüz kimi hem sphinx həm də sphinx-debug paketlərini əldə etmiş olduq.
Mövcud Sphinx paketini yenisi ilə əvəz etdikdən və debug paketi install etdikdən sonra, yeni crash-dən sonra yazının əvvəlindəki kimi faydasız GDB analizi yox full analiz etmək mümkün olur:

[[email protected] ccpp-2014-12-11-14:30:45-59208]# gdb /usr/bin/searchd coredump 
Reading symbols from /usr/bin/searchd...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/bin/searchd.debug...done.
done.
[New Thread 59208]
[New Thread 59209]
[New Thread 59211]
[New Thread 59210]
[New Thread 59213]
[New Thread 59214]
[New Thread 59212]
Core was generated by `/usr/bin/searchd --config /etc/sphinx/sphinx.conf'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0x0000000000420c12 in CheckFlush () at searchd.cpp:18828
18828		if ( g_pFlush->m_bFlushing )
(gdb) bt
#0 0x0000000000420c12 in CheckFlush () at searchd.cpp:18828
#1 0x000000000046731a in TickHead (bDontListen=false) at searchd.cpp:19825
#2 0x0000000000468cee in ServiceMain (argc=985764272, argv=<value optimized out>) at searchd.cpp:21072
#3 0x000000000046a621 in main (argc=3, argv=0x7fff3ac1a718) at searchd.cpp:21143
(gdb) bt full
#0 0x0000000000420c12 in CheckFlush () at searchd.cpp:18828
    bDirty = <value optimized out>
#1 0x000000000046731a in TickHead (bDontListen=false) at searchd.cpp:19825
    iClientSock = <value optimized out>
    sClientName = "85.132.89.226:35563\000\000"
    pListener = <value optimized out>
#2 0x0000000000468cee in ServiceMain (argc=985764272, argv=<value optimized out>) at searchd.cpp:21072
    iBacklog = 5
    tQueryTLS = {m_tQuery = {m_pQuery = 0x0, m_iSize = 0, m_uCMD = 0, m_uVer = 0, m_bMySQL = false}, 
     static m_tForkQuery = {m_pQuery = 0x7f75ff26ddc5 "", m_iSize = 202, m_uCMD = 0, m_uVer = 279, 
      m_bMySQL = false}, static m_tLastQueryTLS = 6}
    bOptStatus = <value optimized out>
    iOptPort = <value optimized out>
    uReplayFlags = <value optimized out>
    hConf = @0x9b27a0
    bOptStop = <value optimized out>
    bWatched = 176
    tListener = {m_iSock = 985769744, m_eProto = PROTO_SPHINX}
    sArenaError = <value optimized out>
    pAcceptMutex = 0x0
    bOptPort = <value optimized out>
    hIndexes = {<CSphOrderedHash<CSphIndex*, CSphString, CSphStrHashFunc, 256>> = {m_dHash = {
       0x0 <repeats 33 times>, 0x2119ad0, 0x0 <repeats 31 times>, 0x2119cb0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2119d70, 
       0x0 <repeats 17 times>, 0x2119b30, 0x0 <repeats 20 times>, 0x2119bf0, 0x0 <repeats 13 times>, 
       0x2119a10, 0x0 <repeats 46 times>, 0x2119a70, 0x0 <repeats 35 times>, 0x2119b90, 0x0, 0x2119dd0, 0x0, 
       0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2119d10, 0x0 <repeats 35 times>, 0x2119c50, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, 
      m_pFirstByOrder = 0x2119a10, m_pLastByOrder = 0x2119dd0, m_iLength = 11, 
      m_pIterator = 0x0}, <No data fields>}
    bOptStopWait = <value optimized out>
    i = <value optimized out>
    hSearchdpre = <value optimized out>
    bVisualLoad = false
    conf = {<CSphOrderedHash<SmallStringHash_T<CSphConfigSection>, CSphString, CSphStrHashFunc, 256>> = {
      m_dHash = {0x0 <repeats 256 times>}, m_pFirstByOrder = 0x0, m_pLastByOrder = 0x0, m_iLength = 0, 
      m_pIterator = 0x0}, <No data fields>}
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
    bOptPIDFile = 208
    dOptIndexes = {m_iLength = 0, m_iLimit = 0, m_pData = 0x0}
    sOptListen = {_vptr.CSphString = 0x98b190, m_sValue = 0x0, static SAFETY_GAP = 4}
    bOptListen = <value optimized out>
    bTestMode = <value optimized out>
    iDevNull = 34607408
    hSearchd = <value optimized out>
#3 0x000000000046a621 in main (argc=3, argv=0x7fff3ac1a718) at searchd.cpp:21143
    cTopOfMainStack = 0 '\000'

Artıq müəyyən elədik ki, crash səbəbi,
#0 0x0000000000420c12 in CheckFlush () at searchd.cpp:18828
18828 if ( g_pFlush->m_bFlushing )

searchd.cpp adlı faylın 18828 -ci sətrindəki if statement-dir.
Həmçinin görürük ki,
#0 0x0000000000420c12 in CheckFlush () at searchd.cpp:18828
bDirty =

bDirty – Dirty İndex-i təyin edən boolean dəyişəndir və.s şəkildə source kodu araşdırmaqla kod məntiqini başa düşmək lazımdır.
Daha sonra da, crash səbəbini müəyyən etmək olar, hətta bu əgər BUG-dırsa BUG report edə bilərsiniz.
Crash hər hansı üsulla həll edilsə, onun həlli haqqında da ayrıca danışacıq.
Təşəkkürlər.

Səs: +10. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Şəhriyar Rzayev

Şərh yazın