İT xidmətin idarə olunması və həyat dövrü

Salam dostlar, bu məqaləmizdə İT xidmətin idarə olunması,İT xidmətinin həyat dövrü ilə tanış olacayıq.

Müasir dövrdə böyük şirkətlərin bizness prosesslərinin həyata keçirilməsi, şirkətin işinin dayanmadan və effektli idarə olunması  İT xidmətinin səviyyəsidən ilə birbaşa asılılıq təşkil edir. Ən yaxşı texnologiyanın tətbiqi etibarlılığın təmin olunduğu demək deyil. IT tətbiqin səmərəliliyi və İT xidmətin keyfiyyəti, onun şirkətin biznesinin işinə, müştərinin tələblərinə nə dərəcədə uyğunluluğu, şirkətin  bizness prosesslərinin idarə olunmasında  səmərəliliyi  ilə ölçülür.İT nin işinin şirkətin bizness perspektivlərinə uyğun təşkili, şirkətin performans artımına və dəyər əldə etməsinə şərait yaradır. İT xidmətinin təmini İT xidmət provayderləri tərəfindən həyata keçirilir. (Xidmət, onun tipləri haqqında daha ətraflı İTİL nədir? məqaləmizdə tanış ola bilərsiniz)

İndi isə İT xidmətinin idarə olunmasında istifadə olunan əsas anlayışların bəzilərinə nəzər yetirək.

Maraqlı tərəflər (Stakeholders)– Bu təşkilatçılıqda, proyektlərdə və ya xidmətdə marağı olan tərəflərdir. Daha ətraflı desək stakeholderr –lər bir məssisənin, qurumun fəaliyyətindən, hədəflərindən, əldə etdiyi nəaliyyətlərindən və ya uğursuzluqlarından fayda görə biləcək şəxslər və ya qurumlardır.  Məsələn əgər biz bir server mərkəzi yaratmaq istəyiriksə, bu işdə Server, şəbəkə avadanlıqlarını satan şirkət və ya vendor, Server mərkəzinin kabelləşməsini  icraa edən  şirkət, işin sifarişçisi olan şirkət, sənəd işlərinin təşkilində rolu olan hüquq şirkətləri, proyektləri idarə edən şirkət və s. Maraqlı tərəflərdir.

Müştərilər (Customers)-  xidməti bizdən pulla alan şəxslərdir.Müştərilər bizim hər hansı produktun və ya xidmətin onların tələblərinə uyğunluğunu araşdıran və onu əldə etmək qərarını verən şəxslər və ya qruplardır.

İstifadəçilər(Users)-  İT xidmətindən gündəlik istifadə edən şəxslərdir.

İstifadəçi və müştəri anlayışları arasında fərqlər vardır. Müştərilər xidmət üçün pul ödəyirlər, amma onlar xidmətdən birbaşa istifadə etməyə bilərlər. İstifadəçilər isə xidməti əldə edən və ondan birbaşa istifadə edən şəxslərdir.

Təchizatçılar (Suppliers) –İT xidmtətinin təşkili üçün lazım olan produkt və ya xidmıtin əldə olunmasını təşkil edirlər. Misal olaraq : server mərkəzini internet ilə təmin edən provayder, Serverləri istehsal edən vendorlar, onların distribüterləri, proqram təminatlarının lisenziyalarını təmin edən distribüterləri.

 

İTİL xidmətinin həyat dövrü (İTİL service Lifecycle).

İTİL xidmətinin həyat dövrü əsasən 5 hissədən ibarətdir:

 • Xidmətinin strategiyası (İTİL Service Strategy)
 • Xidmətinin dizaynı (İTİL service Design)
 • Xidmətin keçid dövrü (İTİL Service Transition )
 • Xidmət zamanı əməliyyatlar(İTİL Service Operation)
 • Xidmətin daimi təkmilləşdirilməsi (İTİLContinual Service İmprovement )

İndi isə bu hissələrə qısa olaraq nəzər yetirək. Bildirmək istəyirəm ki gələcək məqalələrimizdə bu hissələrə ətraflı nəzər yetirəcəyik.

Xidmətinin strategiyası (İTİL Service Strategy)

İTİL xidmət strategiyasının əsas hədəfi müştəriyə və bazarın ehtiyyaclarının qarşılanmasına xidmət göstərməkdir. Xidmətin strategiyası İT şirkətlərində biznessin tələbinə uyğun  xidmətlərin verilməsini  tərzini və nələrin təkmilləşdirilməli olduğunu təyin etməkdir.

Beləliklə,xidmətinin strategiyası biznesin məqsədlərini və ehtiyaclarını qarşılamaq üçün  bütün yaşam dövrü boyunca perspektivləri müəyyən etmək,xidməti idarəetməsını təkmilləşdirmək üçün strateji yanaşmanı müəyyən edir.

Xidmət strategiyasının məqsədi aşağıdakılardır:

 • Xidmətlər, onların istifadəçilərini və tələb səviyyəsini müəyyən etmək
 • İT –nin bu xidmətləri göstərməsi üçün imkanlarının dəyərləndirilməsi
 • Maliyyələşdirmə məsələlərini əhatə edən xidmətlərin göstərilməsinin aydın təminat modelinin yaradılması, resurslarla təminat modeli, sifarişçilərlə İT-in və qarşılıqlı əlaqələrinin təsviri modelini hazırlamaq.
 • Strateji planda göstəriləcək xidmətlərin və prosessləri təyin etmək.
 • Riskləri (imkanları) təyin olunması, analiz olunması və idarə olunması.

Xidmət strategiyasının prosessləri:

 • IT xidmətinin strateji idarə olunması
 • Xidmət portfolyosunun idarə olunması
 • İT xidmətinin maliyyələşdirilməsinin idarə olunması
 • İT xidmətinə olan tələblərin idarə olunması
 • Bizness əlaqələrin idarə olunması

 

Xidmətinin dizaynı (İTİL service Design)

Xidmət dizayni mərhələsi əsas məqsədi yeni və ya dəyişdirilmiş xidmətlərin dizayn olunub canlı mühit üçün hazırlanınmasıdır.

Xidmət dizaynının prosessləri:

 • Xidmət kataloqunun idarə olunması (Service catalogue management)
 • Xidmət səviyyəsinin idarə olunması (Service level management)
 • Əlçatanlılığın idarə olunması (Availability management)
 • Güclərin idarə olunması (Capacity management)
 • İT xidmətinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi (IT service continuity management)
 • Informasiya təhlükəsizliyinin idarə olunması (İnformation secirity management)
 • Təchizatın idarə olunması (Supplier management)
 • Dizaynın koordinasiyası (Design Coordination)

 

Xidmətin keçid dövrü (İTİL Service Transition )

 Xidmətin keçid dövrünün məqsədi həyat dövrü ərzində yeni, dəyişdirilmiş və köhnəlmiş xidmətlərin biznesin xidmət strategiyası və xidmət dizaynı mərhələsində nəzərdə tutulmuş (sənədləşdirilmiş) gözləntilərə uyğunluğunu araşdırmaqdır. Xidmətin dəyişikliklərinin qeydə alınması həm də dəyişiklikləri koordinasiya olunmuş şəkildə aparılmasına şərait yaradır.

Xidmət keçid dövrünün məqsədləri:

 • Xidmət dəyişikliklərinin effektiv planlaşdırılması və idarə olunması
 • Yeni, dəyişdirilmiş və köhnəlmiş xidmətlərin yarada biləcəyi riskləri idarə etmək
 • Performans baxımdan gözləntiləri təmin etmək üçün dəyişdirilmiş və ya yeni xidmətlərin tətbiqi.
 • Zəmanət verir ki dəyişikliklər biznessin gözlədiyi dəyəri əldə etməyə yönəlib
 • Yeni dəyişikliklərdən sonra xidmətin idarəolunabiləcək və maliyyə baxımından effektli olmasını təmin edir.

 

Xidmətin keçid dövrünün prosessləri:

 • Dəyişikliklərin idarə olunması (Change management)
 • Reliz və tətbiqin idarə olunması (Release and Deployement management)
 • Biliklərin idarə olunması (Knowledge management)
 • Xidmətin aktivlərinin və konfiqurasiyaların idarə olunması (Service assets and Configuration management)
 • Dəyişikliklərin planlaşdırılması və dəstəklənməsi (Transition planning and support)
 • Dəyişikliklərin dəyərləndirilməsi (Change evaluation)

 

Xidmət zamanı əməliyyatlar(İTİL Service Operation)

Xidmət zamanı əməliyyatlar İT xidmətlərin effektli və səmərəli olmasına əmin olmaqda köməklik göstərir. Buraya istifadəçilərin müraciətlərinin qarşılanması,xidmət müvəffəqiyyətsizlikərinin və ya çatışmamazlıqlarının aradan qaldırılması, problemlərin həll olunması və gündəlik  tapşırıqların yerinə yetirilməsi əməliyyatları aitdir.

Xidmətin keçid dövrünün prosessləri:

 • Hadisələrin idarə olunması (event management)
 • insidentlərin idarə olunması (İncident management)
 • Müraciətlərin yerinə yetirilməsi (Request fulfilment )
 • Problemlərin idarə olunması (Problem management)
 • Girişlərin idarə olunması (Access management)

 

Xidmətin daimi  təkmilləşdirilməsi  (İTİL Continual Service İmprovement )

Bu həyat dövrünün məqsədi biznes-xidmətlərə və infrastrukturun xidmətlərinə  müntəzəm baxışın keçirilməsi, lazım olan yerlərdə xidmət səviyyəsinin qaldırılması və iqtisadi səmərəliliyin mümkünlüyü halında yeni xidmət üsullarının tapılmasıdır. Bundan başqa biznessin tələblərinin dəyişməsi zamanı İT xidmətinin biznesin tələblərinə uyğunlaşdırılması və bununla da bizness prosesslərin təmin olunması da əsas məqsədlərdəndir.

 

İTİL xidmətinin həyat dövrünə və onların prosesslərinə gələcək məqalələrimizdə ətraflı nəzər yetirəcəyik.

Növbəti məqaləmizdə görüşmək ümidilə sağlıqla qalın.

 

Səs: +40. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Elxan Əliyev

Şərhlər ( 14 )

 1. Serverləri istehsal edən vendorlar, onların distribüterləri, proqram təminatlarının lisenziyalarını təmin edən distribüterləri. – Düzgün misal deyil.

  Supplier Management – Satıcıları, Təminatçıları idarə edir. Xidmət göstərən şirkətə öz xidmətini vəya malını satan Satıcıları idarə edir. Distribütorları idarə etmir. İzah edim:

  Misal olaraq:

  Mən X bankın İT Departamenti isəm, Y şirkətindən mal alıram. Onun distirbütoru kimdi məni maraqlandırmır. Ən azından bunu idarəetməyə belə kontrollarım yoxdur. O, Y şirkəti, sabah distribütorunu dəyişsə mən buna müdaxilə edib, “Dayan, mənimlə məsləhətləş” deyə bilmərəm. Belə bir qərara təsir edəbilmirimsə, deməli idarəetmirəm. Ona görə bunlar qalır Supplier Managementin kənarında.

  Beləliklə, bu distribütorlar(birbaşa bizə malı/xidməti satmırlarsa), nə bilim vendorlar əslində bizim şirkətimizin inkişafında da maraqlı deyillər. Onlar partnyorlarının inkişafında maraqlıdırlar. Onların malı satmasında maraqlıdırlar. Alan artıq Vəli mi olacaq, Pirvəli mi olacaq vacib deyil. Əsas satış olsun. Stratejik olaraq birbaşa son alıcı çox olsun vs düşünürlər əmma, konkret mənim şirkətim barədə gecə gündüz düşünmürlər. Beləliklə stakeholderlar da qismində bu misal düzgün olmaz.

  Belə baxırsan xırda şeydi, əmma gəl ki bu fərqi görməsən, Supplier Managementi öz şirkətində quranda, Supplier bazasına distribütorları da, vendorları da boşa əlavə etmiş olursan.

  Stakeholder – nəzərə almaq lazımdır ki, Maraqlı tərəf ancaq mal satım, pul qazanım marağındadır demək  deyil. Məlumat mərkəzi tikilirsə, şəbəkə qurma xidmətini göstərən Satıcı eyni zamanda bizim inkişafımızı, öz xidmətlərimizi daha uğurlu satmamızı belə düşünməli və maraqlı olmalıdır. Və əgər bunu düşünüb şəbəkəsini daha fundamental və gözəl qurma təklifi varsa, bunu etməlidir.

  Və biz də Suuplier Management quranda, ancaq kim ucuz, kim baha satır deyil,  loyalty -knowledge share kimi ünsurlara diqqət yetirməliyik.

 2. Bəlkə biraz sərt bir şərh alındı. Əmma məqalə yazanda kritikaya hazır olmaq lazımdır )))

  Baxırsan adi sözlərdir -Satıcı, Maraqlı tərəf. Gəl ki, bu terminləri düzgün başa düşməyimiz işə yanaşmamıza belə gündəlik təsir edir.

  Müştəri deyir ki, mənə server sat. Üzərində File Server quracağam. Parametrləri də verir. Gedib yoxlayırsan, baxırsan ki, bu qurulacaq proqram təminatı üçün alınacaq bu serverin parametrləri zəifdir. Və ya həddən artıq güclüdür. RAM sayı 128, Hard Disk – 300 GB. Qayıdırsan, görüşdə düyirsən ki, hal qəziyyə belədir. Bunu dəyişmək lazımdır. Müştəri qıcıqlanır. Deyir işimə qarışma. Səndən almır, gedir başqasından alır.

  İndi bu adi server misalıdır. Gəl ki, böyük çaplı layihə olsa? Kompleks layihə olsa? Bu olan təcrübədir. Müştəri ilə onun uğurlu gələcəyi üçün savaşıb axırda pis olursan.

  Halbuki, müştəri adi Supplier kimdir, necə olmalı, nə etməli bilsə tamamilə başqa cürə olar. Hörmət yaranar. Adi Supplier terminini düzgün anlamaqla nə qədər fundamental iş prinsipi dəyişər.

  BAx İTİL-in gücü budur. Təcrübə toplusu deyirik, ama, İTİL bir mədəniyyətdir. Bizi eyni düzgün anlayışlarla birləşdirən bir mədəniyyətdir.

   

 3. Sinan bey salam. Distributer faktiki olaraq qazanc gelir goturen terefdir. Bilirik ki vendor birbasa satis etmir, onlarin distirbuteri mueyyen faiz esasinda satis heyata kecirir. Bu ise demekduir ki distributerin satis etmekden maraqlari var. Bu ise onun stakeholder olduqu anlamina gelir

 4. Stakeholder o demek deyil ki onlar mutleq bizim sirketin maraqinda olsunlar. Umumi musbet ve menfi menada maraqli olan sexslerdir. Stakeholder hetta bizim reqibler ola bilerler

   

  Suppliersler ozleri bele stakeholderlerdir.

 5. Sinan bey Men supplier managemente – distributer haqqinda hec ne yazmamisam. Men Suppliers in ne olduqunu yazmisam. Techizatci kimdir? Hele onun idare olunmasi haqda service design bolmesine etrafli baxanda yazacaqam. Indi tekce techizatcinin kim olduqunu yaziram, beli o zaman distributer de techizatcidir.

  • ƏVVƏLcədən bir daha demək istəyirəm ki, hər terminə – (definition) akademik yox pratik olaraq yanaşın. Akademik yanaşsaq, onda Bill Gates bizim üçün stakeholderdir. Və onun ölümü belə bizim biznesimizə təsir etmə imkanı var. İT Direktoru, İT Komitəsində desə ki, gəlin bunu risk olaraq qeyd edək, gülməli olar. 

   Bu ise demekdir ki distributerin satis etmekden maraqlari var.

   Bəli, stakeholder-dir. Partnyor üçün. End user üçün yox. 

   Misal: 

   B şirkəti A şirkətinə xidmət göstərir. 

   A şirkəti üçün B şirkəti -Supplier-dir.

   B şirkəti üçün A şirkəti – Customer-dir.

   Hər iki tərəf üçün hər biri stakeholderdir. 

   Siz, partnyor üzərindən işləyən distribütora – SLA şərtlərini müzakirə edirsiniz? 

   CAB – Change-i müzakirə etməyə çağırırsınız? İnkişaf  Strategiyanızı göstərirsiniz? 

   Stakeholder o demek deyil ki onlar mutleq bizim sirketin maraqinda olsunlar.

   Onda o bizim üçün stakeholder deyil. Xiyar satıcısı üçün, pomidorun satılmasında maraqlı olan bir satıcını, özündə stakeholder kimi qeyd etməsində bir fayda var? 

   en Suppliers in ne olduqunu yazmisam. Techizatci kimdir? Hele onun idare olunmasi haqda service design bolmesine etrafli baxanda yazacaqam

   Siz Supplier Bil Geytsdir, desəniz, Supplier Management barədə yazanda onu (Bil Geytsi) idarəetməyin, lazım deyil deyə bilməyəcəksiniz. Supplier Management – Supplierları idarəedir.

    

 6. Sinan bey ilk novbede bildirirem ki beli Vendor olaraq microsoft stakeholderdir. Eger datacentere lisenziyani onlardan aliriqsa, lisenziyaya uyqun olaraq support muqavilesi olur ve onlar da bize xidmet vermis olurlar.

  Stakeholderler bizim sirketin maraqini qorumurlar. Onlar xidmetde maraqlidirlar. Her sexs ve ya sirket xidmetde ve ya xidmetin formalasmasinda ilk nocvebde oz maraqini gudur.

  Stakeholder anlayisina aid linki eks etdirirem ve o linkden sitatlari yaziram

  A person who has an interest in an organization, project, IT service etc. Stakeholders may be interested in the activities, targets, resources or deliverables. Stakeholders may include customers, partners, employees, shareholders, owners etc.

  Suppliers stakeholere aitdir ve onun da anlayisi likde eks olunub

  Supplier[edit]

   

  A third party responsible for supplying goods or services that are required to deliver IT services. Examples of suppliers include commodity hardware and software vendors, network and telecom providers, and outsourcing organizations.

  Gorduyunuz kimi software ve ya hardware vendorlar bele supplierler sayila bilerler.

  Link https://en.wikiversity.org/wiki/ITIL/Foundation/Service_Management/Stakeholders

  Supplier meselesine geldikde beli techizatci kimdir terminini izah etmeye calismisam. Hele techizatin idare olunmasina gelende bu meseleye baxacayiq. Sizin bu meselede israr etmeyinizi basa dusmurem.

  Gelende distributere- Oracle sirketinin distributeri bizim sirkete ait tenderde butun dokument isleri, muqavilelerin tertibi, lisenziyanin mene gonderilmesinde ve s tam istirak etdi ve hamisi ile meni techiz etmekde birbasa istirak etdi. Demek ki o da supplierdir. En azindan Oraclenin cloud versiyasi ile bizi pulsuz olaraq temin etdi.

  Men meqale yazanda cox vaxt akademik usula ustunluk verirem ve ya misallara, bu artiq menim uslubumdur.

 7. Siz, partnyor üzərindən işləyən distribütora – SLA şərtlərini müzakirə edirsiniz?

  Bu sualiniza cavab olaraq, Microsoft, Oracle sirketleri ile muqavileler baqlayan zaman beli bu hal olub.

 8. Objective: The objective of ITIL Supplier Management is to ensure that all contracts with suppliers support the needs of the business, and that all suppliers meet their contractual commitments.

  Supplier management – techizatcilari idare etmek anlamina yox, techizatcilarla baqlanmis muqavilerlerin biznesin maraqlarina uyqun gelib gelmemeyiniz, onlarin baqlanmis muqavilelere uyqun islerini gorub gormemeyini arasdirir.

  Link http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Supplier_Management

  Men microsoft ile muqavile baqlamisamsa men Bil Geytsi idare edirem anlayisina gelmir, Microsoft sirketinin, onlarin partnyor ve ya distributerlerinin bizim sirketle baqlayacaqi muqavileleleri, razilasmalari ve s arasdirir, biznesin teleblerine uyqunluqunu arasdirir.

   

  Supplier Bill Geyts deyil, supplier microsoft sirketi ola biler.

  Supplier Management – Supplierları idarəedir fikrinize serhim ise supplierleri deyil, onlarla olan ve ya baqlanacaq  kontraktlarin biznesin maraqlarin auyqunluqunu ve s arasdirir. Techizatcilar ozleri huquqi ve ya fiziki sexsdirler, onlarin nece  idareolunmasi ozlerine uyqun prosedurlarinda eks olunub.

 9. Akademik yanaşsaq, onda Bill Gates bizim üçün stakeholderdir. Və onun ölümü belə bizim biznesimizə təsir etmə imkanı var. İT Direktoru, İT Komitəsində desə ki, gəlin bunu risk olaraq qeyd edək, gülməli olar. 

  RİSK movzusu ozu basqa bir movzudur. RİSK movzusunda tehlukenin bas verme derecesi (Ehtimali) ve eger tehluke bas vererse onun biznese tesir derecesi esas nuanslardandir.

  Her hansisa techizatci ile muqavile baqlandiqda bu nuanslar lazim olarsa arasdirila biler. Amma men Bil Geyts misalini cekmemisem diye bu meseleye serh vermek fikrinde deyilem.

 10. Mən görürəm ki, bizim fikirlərimiz nəinki üst üstə gəlmir, hətta fikrimizi bir birimizə çatdırabilmirik. Siz müzakirədən çox, məni susdurmağa çalışırsınız. Mənə vikipedia linklərini göstərirsiniz )))?

  Mənə iki termin ətrafında fırlanıram hələ ki.

  Supplier kimdir və düzgün misallar.

  Stakeholder kimdir və düzgün misallar.

  Siz razısız ki, əgər bir şirkətlə (vendor, disti, partnyor) birbaşa xidmət müqaviləmiz (UC – underpinning contract) varsa buna Supplier deyilir? Mən Sizə bu fikri çatdırmaq istəyirəm ki, misal verəndə deyin ki BƏLİ, suppplier – vendor olabilər, əmma onunla birbaşa müqaviləmiz varsa. Yoxdursa, partnyor üzərindən işləyiriksə, onda bu bizim üçün supplier deyil. Yəni hamının başa düşdüyü VENDOR sözünü götürdükdə, Vendor – Supplier deyil, çünki o bizə birbaşa xidmət göstərmir.

   

  1) Bu sualiniza cavab olaraq, Microsoft, Oracle sirketleri ile muqavileler baqlayan zaman beli bu hal olub.

  Axı mən Sizə başqa sual verdim. Siz, partnyor üzərindən işləyən distribütora – SLA şərtlərini müzakirə edirsiniz? Demirəm nadir hallarda, məntiqli olaraq edirsiniz belə bir şey? Və niyə edirsiniz? Niyə yox?

  2) Bu ise demekdir ki distributerin satis etmekden maraqlari var.

  Bəli, stakeholder-dir. Partnyor üçün. End user üçün yox. Razısız? 

  3) Stakeholder o demek deyil ki onlar mutleq bizim sirketin maraqinda olsunlar.

  Onda o bizim(BİZİM, YƏNİ BİZİM ŞİRKƏT) üçün stakeholder deyil. Razısız?

  A person who has an interest in an
  organization, project, IT service etc.
  Stakeholders may be interested in the
  activities, targets, resources or deliverables.
  Stakeholders may include customers,
  partners, employees, shareholders, owners

  İTİL Glossary 2011 Edition.

  4) Prosesin bir yox, bir çox  “objective”ləri olur.

  The main objectives of the supplier management
  process are to:
  Obtain value for money from suppliers and
  contracts
  Manage relationships with suppliers
  Manage supplier performance

  Biz həmişə insanlarla iş görürük, quru müavilələrlə yox. İT Departamentini ServiceDeskdəki Məmməd  ilə tanıyırlar. Aralarında müqavilə super olsa belə insan faktoru əvəzedilməzdir.

 11. 1 ci suala cavab,  shexsen menim tecrubemde 3 defe bu hal olub. Beli men SLA ni distributerle muzakire etmisem.

  2ci sualin cavabi 1 ci sualda eks olunur. Menim isimde distributer stakeholder olmasa istirak etmezdi. Butun distributerlerde malin hansi sirkete satilmasi  qeyd olunur ve onlarin satisda maraqi var cunki faiz elde edirler. Bugune qeder de men distributerlerle birbasa ve ya onlar menimle birbasa elaqe yaradirlar. Men satis sirketi taniyiram, satis uzre partnyor satisi edir, pul ve muqavile partnyorla baqlanir, distributer hemin unvana catdirilma ve qurasdirmaislerini edir ve zemanet talonu verir. Zemanet muqavilesi sirketin oz adindan baqlanir. problemler yaranan zaman muraciet sirkete edilir ve sirketin muracieti distributere yonlendirir, problem distributer terefinden hell olunur. Bu halda distributer hem techizatcidir hem de stakeholder.

  3 cu sualin cavabini evvel de yazmisam. Stakeholder teskilatin terkibinde de ola biler, terkibinde olmaya da.

  4 cu suala bir daha vurqulayiram ki men suplier management haqqinda hele meqale yazmamisam. Biz insanlarla is gorururk demek duz deyil. Biz fiziki ve huquqi sexslerle is goruruk. Huquqi sexsler techizatci sirketler de ola biler. Bizim gorduyumuz isler ise muqavilelerde, razilasmalarda  ve lazimi diger senedlerde qeyd olunur. Muqavile quru kaqiz parcasi deyil, huquqi seneddir. Biz Microsoft sirketinden cloud servisi aliriq ve registrasiya vaxti agreemente raziliq bildirirk. Cloud sistyeminde 5 GB pulsuz bos yer olduqunu nezerere alib hemise kicik backuplari oraya yerlesdirirk. Bu zaman microfot sirketi bizi bu xidmetle techiz edir amma biz hec bir insanla unsiyyet qurmuruq bu xidmeti elde eden zaman.

   

   

   

  • 2 – Siz bilərək elə bir misal verirsiniz ki, disti Sizin üçün Supplierdir. Mən isə Sizə sırf partnyor üzrərindən işləyən disti barədə danışıram. 

   3 -A person who has an interest in an

   organization, project, IT service etc.

   Bu cümlə şirkətdə olan şəxsin marağı yox, şirkətə olan marağı – tərcümə olunur.  

   4- Müqaviləyə əsasən, ödəmə flan vaxtı olmalıdır deyə qeyd olunur. Gedin dövlət şirkətindən məhkəmə yolu ilə o pulu alın görüm, necə alarsınız? Satıcı bilir ki, pişim pişimlə Əflatun bəyi razılaşdırmasan, müqavilə boş şeydir. Biznesdə imza heç nə əks etmir, əsas əlsıxmadır. 

   E.Deming,  Rassel Akkoff, Simon Sinek kimi yazıçıların kitablarını oxumaq tövsiyə edirəm. 

   Bu videoya baxın: 

   https://www.youtube.com/watch?v=ReRcHdeUG9Y – 28 dəqiqə maraqlıdır. 

   Sizə lazım gələndə mənə ya linkləri göndərirsiniz, yada praktikanızı terminlərin açılışına qatırsınız.

   Dəvam etməkdə bir məna görmürəm. 

    

 12.  
  2 ci suala cavab

  Men partnyorun satis ede bilmeyeceyini yazmiram. Partnyor da satis agenti də distributer də satis ede bilerler
  Bu artiq satis siyasetinden asilidir. Bu haqda marketinge aid meqalelede de rast gelmek olar.
  http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/sales/sales-agents-and-distributors

  3 ci suala cavab

  Meqale de bunu eks etdirir

  Maraqlı tərəflər (Stakeholders)– Bu təşkilatçılıqda, proyektlərdə və ya xidmətdə marağı olan tərəflərdir. Daha ətraflı desək stakeholderr –lər bir məssisənin, qurumun fəaliyyətindən, hədəflərindən, əldə etdiyi nəaliyyətlərindən və ya uğursuzluqlarından fayda görə biləcək şəxslər və ya qurumlardır.

  4 cu suala cavab

  Müqaviləyə əsasən, ödəmə flan vaxtı olmalıdır deyə qeyd olunur. Gedin dövlət şirkətindən məhkəmə yolu ilə o pulu alın görüm, necə alarsınız? Satıcı bilir ki, pişim pişimlə Əflatun bəyi razılaşdırmasan, müqavilə boş şeydir. Biznesdə imza heç nə əks etmir, əsas əlsıxmadır.

  Cavabim Əgər böyük summa müqavilə və ya alışlardan söhbəıt gedirsə Bank qarantiyaası tələb olunur. Azərbaycan satınalmalar haqqında qanunvericiliyinde bunlar çox aydın yazılıb. Biznesdə imza çox şeyi əks etdirir və çox vacib amildir

   

  Mən də düşünürəm ki davam etməyin mənası yoxdur

   

   

Şərh yazın