CentOS/Redhat əməliyyat sistemlərində şəbəkə kartlarının quraşdırılması

CentOS/Redhat əməliyyat sistemlərində şəbəkə kartlarının quraşdırılması

Şəbəkə kartları haqqında informasiya

 • Şəbəkə kartlarının siyahısını çap edirik aşağıdakı əmrlər vasitəsi ilə çap edə bilərik

“ip addr”

 
 [[email protected] ~]# ip addr
 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
 2: eno16777736: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
     link/ether 00:0c:29:17:58:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.245.142/24 brd 192.168.245.255 scope global dynamic eno16777736
        valid_lft 1624sec preferred_lft 1624sec
     inet6 fe80::20c:29ff:fe17:5805/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
 3: eno33554984: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
     link/ether 00:0c:29:17:58:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
 

“ifconfig -a”

 
 [[email protected] ~]# ifconfig -a
 eno16777736: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
         inet 192.168.245.142  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.245.255
         inet6 fe80::20c:29ff:fe17:5805  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
         ether 00:0c:29:17:58:05  txqueuelen 1000  (Ethernet)
         RX packets 11063  bytes 953273 (930.9 KiB)
         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
         TX packets 8430  bytes 1628455 (1.5 MiB)
         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  
 eno33554984: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
         ether 00:0c:29:17:58:0f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
         RX packets 203  bytes 27099 (26.4 KiB)
         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
         TX packets 763  bytes 98810 (96.4 KiB)
         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  
 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
         inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
         inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
         loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
         RX packets 620  bytes 62670 (61.2 KiB)
         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
         TX packets 620  bytes 62670 (61.2 KiB)
         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
 

“nmcli device show”

[[email protected] ~]# nmcli device show

GENERAL.DEVICE:                          eno16777736

GENERAL.TYPE:                            ethernet

GENERAL.HWADDR:                          00:0C:29:17:58:05

GENERAL.MTU:                             1500

GENERAL.STATE:                           100 (connected)

GENERAL.CONNECTION:                      lan

GENERAL.CON-PATH:                        /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2

WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               on

IP4.ADDRESS[1]:                          192.168.245.142/24

IP4.GATEWAY:                             192.168.245.2

IP4.DNS[1]:                              192.168.245.2

IP4.DOMAIN[1]:                           localdomain

IP6.ADDRESS[1]:                          fe80::20c:29ff:fe17:5805/64

IP6.GATEWAY:

 

GENERAL.DEVICE:                          eno33554984

GENERAL.TYPE:                             ethernet

GENERAL.HWADDR:                           00:0C:29:17:58:0F

GENERAL.MTU:                              1500

GENERAL.STATE:                            30 (disconnected)

GENERAL.CONNECTION:                       --

GENERAL.CON-PATH:                         --

WIRED-PROPERTIES.CARRIER:                on

 

GENERAL.DEVICE:                          lo

GENERAL.TYPE:                             loopback

GENERAL.HWADDR:                           00:00:00:00:00:00

GENERAL.MTU:                              65536

GENERAL.STATE:                            10 (unmanaged)

GENERAL.CONNECTION:                       --

GENERAL.CON-PATH:                         --

IP4.ADDRESS[1]:                          127.0.0.1/8

IP4.GATEWAY:

IP6.ADDRESS[1]:                          ::1/128

IP6.GATEWAY:

Konfiq olunmamış “eno33554984” şəbəkə kartında testlərimizi edək

 • “eno33554984” şəbəkə kartını DHCP klient olaraq konfiqurasiya edək. Təbii ki, bunun üçün şəbəkimizdə DHCP server mövcud olmalıdır

 
 [[email protected] ~]# dhclient eno33554984 

DHCP-dən İP ünvanı alıb almadığımızı yoxlayaq

 
 [[email protected] ~]# ifconfig eno33554984
 eno33554984: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
         inet 192.168.199.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.199.255
         inet6 fe80::20c:29ff:fe17:580f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
         ether 00:0c:29:17:58:0f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
         RX packets 214  bytes 28980 (28.3 KiB)
         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
         TX packets 794  bytes 104409 (101.9 KiB) 
         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
 

Gördüyümüz kimi DHCP serverdən 192.168.199.130/24 ip ünvanını almışdır

 • Statik ip ünvanı tətbiq etmək üçün

İlk öncə DHCP klient-i dayandıraq

 
 [[email protected] ~]# dhclient -x eno33554984 

Statik İP ünvanı təyin edək

 
 [[email protected] ~]# ifconfig eno33554984 192.168.199.130/24
   

Yoxlayaq. Göründüyü kimi yeni ip ünvanı təyin olunmuşdur

 
 [[email protected] ~]# ifconfig eno33554984
 eno33554984: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
         inet 192.168.199.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.199.255
         inet6 fe80::20c:29ff:fe17:580f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
         ether 00:0c:29:17:58:0f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
         RX packets 222  bytes 30027 (29.3 KiB)
         RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
         TX packets 809  bytes 107455 (104.9 KiB) 
         TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
 
 • Default Gateway vermək üçün

 
 [[email protected] ~]# route add default gw 192.168.245.1 eno16777736
   

Routing cədvəlini yoxlayaq

 
 [[email protected] ~]# netstat -rn
 Kernel IP routing table
 Destination        Gateway           Genmask       Flags    MSS Window  irtt     Iface
 0.0.0.0            192.168.245.2     0.0.0.0        UG       0    0       0      eno16777736
 192.168.199.0       0.0.0.0          255.255.255.0  U        0    0       0      eno33554984
 192.168.245.0       0.0.0.0          255.255.255.0  U        0    0       0      eno16777736
 
 • Static Routing əlavə edək (misalçün 10.0.0.0/24 şəbəkəsinə 192.168.199.2 ip ünvanı üzərindən)

 
 [[email protected] ~]# ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.199.2
   

Routing cədvəlini yoxlayaq. Göründüyü kimi yeni marşrut cədvəldədir

 
 [[email protected] ~]# netstat -rn
 Kernel IP routing table
 Destination           Gateway             Genmask            Flags   MSS    Window  irtt   Iface
 0.0.0.0               192.168.245.2       0.0.0.0            UG       0        0      0    eno16777736
 10.0.0.0              192.168.199.2       255.255.255.0      UG       0        0      0    eno33554984
 192.168.199.0       0.0.0.0             255.255.255.0      U        0        0      0    eno33554984
 192.168.245.0       0.0.0.0             255.255.255.0      U        0        0      0    eno16777736
 
 • DNS server adlarını sistemə əlavə etmək üçün isə /etc/resolv.conf faylına aşağıdakı sətrləri əlavə etmək lazımdır

 
 [[email protected] ~]# vim /etc/resolv.conf
 # Ashagida google-un public dns server unvanlari qeyd olunmusdur
 nameserver 8.8.8.8
 nameserver 8.8.4.4
 
 • İndi isə şəbəkə dəyişikliklərin yenidən-yüklənmədən(reboot) sonra da işləməsi üçün NetworkManager vasitəsi ilə konfiq edək. Bunu “nmtui” tekts qrafiki utilitisi ilə rahat edə bilərik və ya /etc/sysconfig/network-script/ifcfg* şəbəkə kartlarının konfiq faylında əlimizlə dəyişiklik edərək edə bilərik. Nəzərinizə çatdırım ki, “nmtui” utiliti də elə həmin faylda dəyişiklik edir.

Gəlin nmtui ilə başlayaq

 
 [[email protected] ~]# nmtui

Dəyişmək istədiyimiz şəbəkəni seçib “EDİT” edirik

Profile name-də şəbəkəyə ad veririk, Device olduğu kimi qalır

DHCP klienti quraşdırmaq istəyirsinizsə İPv4 Configuration=Automatic edirik

Statik İP ünvanı təyin etmək istəyiriksə İPv4 Configuration=Manual edib digər konfiqləri şəkildəki kimi edirik

Əgər Static Routing əlavə etmək istəyirsinizsə Routing->Edit düyməsini sıxıb “add” edirik

Açılan səhifədə marşrutumuzu əlavə edib “OK” düyməsini sıxırıq

 

İPv6-nı ləğv etmək üçün IPv6 CONFIGURATION <Ignore>” seçirik və nəticədə bütün səhifəyə OK düyməsini sıxırıq

 

Sonra da QUİT edirik

İndi isə yeni yaratdığımız şəbəkənin var olub olmadığını bu əmrlə yoxlayaq

 
 [[email protected] ~]# nmcli connection show
 NAME  UUID                                                                      TYPE                        DEVICE
 lan2  67f007cd-0639-49a2-82f1-4b570b491645         802-3-ethernet       -- 
 lan   2b7a7000-5f1e-4b93-93c5-a1a75481a6a6           802-3-ethernet       eno16777736
 

Gördüyümüz kimi “lan2” şəbəkəsi burdadır. İndi isə bunu aktivləşdirək.

 
 [[email protected] ~]# nmcli connection up lan2
 Connection successfully activated
 

Bundan sonra ip ünvanımızı yoxlayaq

 
 [[email protected] ~]# ip addr
 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
 2: eno16777736: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
     link/ether 00:0c:29:17:58:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.245.142/24 brd 192.168.245.255 scope global eno16777736
        valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 fe80::20c:29ff:fe17:5805/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
 3: eno33554984: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
     link/ether 00:0c:29:17:58:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.199.130/24 brd 192.168.199.255 scope global eno33554984
        valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 fe80::20c:29ff:fe17:580f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
 

İndi isə “nmtui” vasitəsi ilə dəyişilmiş yeni “lan2” şəbəkəsinə aid olan konfiq fayllarının içinə baxaq

 
 [[email protected] ~]# ls -l /etc/sysconfig/network-scripts | grep lan2
 -rw-r--r--. 1 root root   264 Oct 22 15:35 ifcfg-lan2
 -rw-r--r--. 1 root root    74 Oct 22 15:27 route-lan2
 

“ifcfg-lan2” quraşdırma faylının içinə baxaq. Siz dəyişiklikləri bir başa burda da edə bilərsiniz.

 
 [[email protected] ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lan2
 # DHCP klient etmek isteseniz ashagida “none” evezine “dhcp” qeyd edin
 BOOTPROTO=none
 # DNS serverlerin unvanlari (misalda GOOGLE)
 DNS1=8.8.8.8
 DNS2=8.8.4.4
 # Shebekeye ad veririk
 NAME=lan2
 # Hansi shebeke karti oldugunu qeyd edirik
 DEVICE=eno33554984
 # Reboot-dan sonra ishe dushmesi ucun ashagidaki
 ONBOOT=yes
 # Ip unvani ucun ashagidaki
 IPADDR=192.168.199.130
 # Subnet MASK bitini qeyd edirik
 PREFIX=24
 # Gateway-i qeyd edirik 
 GATEWAY=192.168.199.2
 

Static Routing isə “route-lan2” faylının içində yerləşir (yəni faylın adı “route-<şəbəkənin adı>” formasında olmalıdır)

 

 
 [[email protected] ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/route-lan2
 # Getmek istediyiniz shebeke
 ADDRESS0=10.0.0.0
 # Shebekenin subnet mask biti
 NETMASK0=255.255.255.0
 # Hansi Ip uzerinden getmek isteyirsinizse onun unvani
 GATEWAY0=192.168.199.2
 # Marshrutun prioriteti (en ashagi deyer, en yuksek prioritetli sayilir) 
 METRIC0=0
 
Səs: 0. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Nurlan Fərəcov

Şərh yazın