Database

Verilənlər bazası
Verilənlər bazası – kompüterin yaddaşında və ya daşıyıcıda müəyyən bir sxemə uyğun nizamlı şəkildə saxlanılan, müxtəlif istifadəçilər tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan verilənlərin yığımıdır.

Digər variantlar: