Pandas ilə SQLvari sorğuların yazılması

Bu məqalə "Ömər Bayramov ilə Verilənlər elmi əsasları:" silsiləsinə daxildir

head.jpg

SQL ilə heç olmasa qismən tanışlığı olan adam “SQL-in əsasların bir neçə saat ərzində öyrənib ilk sorğuları yazmaq olar” cümləsi ilə razılaşar (hər halda mən bu cür fikirləşirəm). Python ilə də eynən, bu dil ən sadə və proqramlaşdırmanı öyrənməyə başlayanlar üçün ideal dil sayılır. İndi, verilənlər elmi və məlumat analizi ən trend mövzu olan vaxtda Python-un Pandas modulu vasitəsi ilə SQL kimi məlumat emal etmə məqaləsi elə lap yerinə düşərdi, və budur o!

Jurnalda SQL-da DML (Məlumat Manipulyasiyası Dili) vasitəsi ilə icra olunan məlumatın sorğulanması (SELECT), məlumatın daxil olunması (INSERT), məlumat pozulması (DELETE) və məlumat yeniləməsi (UPDATE) komandalarının Pandas analoqları təqdim olunacaq. Hər iki variantda sorğular icra olunacaq və göstəriləcək.

Başlayaq!

İşə Pandasın importundan başlayırıq:

import pandas as pd

Jurnalın daxilində 2 cədvəldən istifadə olunacaq və onlar dummy_data.xlsx Excel faylının ayrı-ayrı səhifələrinə yerləşir.

 • staff – İşçinin “unikal identifikatoru”, “adı”, “soyadı”, “cinsi”, “küçə”, “şirkət”, “vəzifəsi”
 • staff_add_info – “unikal identifikatoru”, “email ünvan”, “aktivlik statusu”, “istifadəçi adı”, “MD5-də saxlanan şifrə”, “mobil_nömrəsi”

Cədvəllərin ortaq identifikatoru – “guid” sütunudur.

İşləyəcəyimiz cədvəllər haqqında ümumi məlumat aldıq, datafreymlərə keçirmək olar:

# ilk öncə açacağımız faylın adın, sonra isə səhifənin adın qeyd edirik
staff_df = pd.read_excel('https://raw.githubusercontent.com/limpapud/datasets/master/Tutorial_datasets/SQL_Pandas.xlsx',sheet_name='staff') 
staff_add_info = pd.read_excel("https://raw.githubusercontent.com/limpapud/datasets/master/Tutorial_datasets/SQL_Pandas.xlsx",sheet_name='staff_add_info')
staff_df.head(3) # Məlumatın ilk 3 sətrin əks etdir
guid first_name last_name gender street company job_title
0 6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422 Rhoda Halbert Female NaN Zooveo Registered Nurse
1 3e89c11d-fd66-427f-a294-029fde1a4e40 Nial Doggett Male Londonderry Demizz Account Executive
2 8c37f0ca-75c5-42f9-8f45-92f1fc2cb027 Valentina Stenners Female Tony Wikizz Safety Technician I
staff_add_info.head(3)
guid email a_status username password phone_number
0 6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422 [email protected] False rhalbert0 99a0837db38c3fb198371fc78336f1ec +62 (345) 865-9966
1 3e89c11d-fd66-427f-a294-029fde1a4e40 [email protected] True ndoggett1 e6cb5bfd91b8fe6f750837b5c669cb2a +7 (947) 890-1005
2 8c37f0ca-75c5-42f9-8f45-92f1fc2cb027 [email protected] True vstenners2 2c6ac4200d1e8efae067e35eb61ba349 +62 (373) 436-5895

Pandas modulu ilə işin nümaişi 2 hissədən ibarət olacaq:

 1. Real SQL əmr sorğusunun yazılması və icrası
 2. Yazılmış sorğunun analoqunun datafreymlər üzərində Pandas vasitəsi ilə icrası

SELECT

SQL-də SELECT əmri məlumatın sorğulanması və əldə edilməsi üçün istifadə olunur.

Deyək ki biz staff_db cədvəlindən bütün sütun və sətrləri əldə etmək istəyirik. Bunun üçün yazılmış SQL sorğusu aşağıdaki kimidir:

SELECT * FROM staff_db

Pandas vasitəsi ilə bu komandanı sadəcə datafreymin adın yazmaq ilə icra edə bilərsiniz.

staff_df.head()
guid first_name last_name gender street company job_title
0 6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422 Rhoda Halbert Female NaN Zooveo Registered Nurse
1 3e89c11d-fd66-427f-a294-029fde1a4e40 Nial Doggett Male Londonderry Demizz Account Executive
2 8c37f0ca-75c5-42f9-8f45-92f1fc2cb027 Valentina Stenners Female Tony Wikizz Safety Technician I
3 0215a527-9df4-43fa-97ca-bc580ac56a70 Gamaliel Coggell Male Oak Devbug Senior Financial Analyst
4 056e35a8-46bf-4886-98ac-3a06b625d036 Pru Wretham NaN NaN Blogtag Research Assistant III

Ups! Nədənsə (əslində əlbəttə ki Pandasın standart ayarlarına uyğun, perfomans və praktiklik baxımından) məlumat öyrəşdiyimiz SQL sorğulama zamanı kimi tam olaraq yox, hissə-hissə olaraq çıxdı, yəni yalnız ilk 30 və son 30 yazı əks olundu.

Bu məqamı nəzərə alaraq ayarlarda maksimal sətr və sütun sayın dəyişək və limitsiz edək.(Diqqət! Real həyatda böyük həcmli verilənlər ilə iş zamanı bunu etməyin!!!)

Maksimal sütun sayın None qeyd edib limitləri aradan qaldırırıq.

pd.set_option('display.max_columns',None)

Maksimal sətr sayın None qeyd edib bu limitləri də aradan qaldırırıq.

pd.set_option('display.max_rows',None)

Yenidən yoxlayaq …

staff_df

Əla. Davam etmək olar.

Növbəti məqsədimiz yalnız tələb olunan sütunları sorğulayıb 3-ün əks etdirməkdir

SQL versiya: SELECT TOP(3) first_name, last_name, gender, job_title FROM staff_db

Pandas versiyasında sorğunun məntiqi datafreym adından sonra tələb olunan sütun adların siyahı vasitəsi ilə təmin edərək .head() funksiyası köməkliyi ilə ilk 3 yazını əks etdirməkdir.

staff_df[['first_name','last_name','gender','job_title']].head(3)
first_name last_name gender job_title
0 Rhoda Halbert Female Registered Nurse
1 Nial Doggett Male Account Executive
2 Valentina Stenners Female Safety Technician I

İlkin sorğu etməyə öyrəndik, növbə gəldi filterlərin əlavə olunmasına.

SQL versiya: SELECT TOP(3) first_name, last_name, gender, job_title FROM staff_db WHERE gender = ‘Male’

Datafreym daxili filter əlavə etmək üçün binar “maska”-dan istifadə etməliyik. Amma nədir binar maska? O filterlənən sütun üzrə keçərək sütundakı hər bir sətr üzrə dəyərin tələb olunan dəyərə bərabər olub olmadığını yoxlayıb müvafiq olaraq True/False (Doğru\Yalnız) dəyəri verir. Sonra isə bu maska üzrə sütun üzrə əks olunan dəyərləri filterləmək mümkün olur.

Məsəl üçün Kişi cinsi üzrə maska yaradaq və əks etdirək:

binar_maska = staff_df['gender']=='Male'
binar_maska.head(5)
0  False
1   True
2  False
3   True
4  False
Name: gender, dtype: bool

İndi isə bu maskanı tətbiq edək və cavabları yoxlayaq:

staff_df[['first_name','last_name','gender','job_title']][staff_df['gender']=='Male'].head(3)
Out[16]:
first_name last_name gender job_title
1 Nial Doggett Male Account Executive
3 Gamaliel Coggell Male Senior Financial Analyst
7 Tedd Delahunty Male Associate Professor

Növbəti addım – istifadə olunan filterləri artıraq və zənqinləşdirək. Elə sorğu yazaq ki yalnız cinsi ‘Kişi’  vəzifəsi ‘Account Executive’ olan VƏ YA adı ‘Valentina’ olan işçilər siyahısı çıxsın.

SQL versiya: SELECT TOP(3) first_name, last_name, gender, job_title FROM staff_db WHERE (gender = ‘Male’ AND job_title = ‘Account Executive’) OR (first_name = ‘Valentina’)

Pandas-da  məntiqi ampersand (“&“) vasitəsi ilə, VƏ YA məntiqi isə vertikal xətt (“|“) vasitəsi ilə tənzimlənir.

staff_df[['first_name','last_name','gender','job_title']][((staff_df['gender']=='Male') & (staff_df['job_title']=='Account Executive')) | (staff_df['first_name']=='Valentina')].head(3)
first_name last_name gender job_title
1 Nial Doggett Male Account Executive
2 Valentina Stenners Female Safety Technician I
115 Brok Anderer Male Account Executive

UPDATE

SQL-də UPDATE əmri məlumatın dəyişdirilməsi və yenilənməsi üçün istifadə olunur.

SQL versiyası: UPDATE staff_df SET gender = ‘Male’ WHERE (gender = ‘Male’ AND job_title = ‘Account Executive’) OR (first_name = ‘Valentina’)

Pandas ilə sətrləri yeniləmək üçün index ilə işləmək üçün .loc və yenə binar maskalardan istifadə edəcəyik.

Məntiq aşağıdaki kimidir: DataFreym_adı.loc[binar maska, dəyişməli sütun] = ‘hədəf dəyər’

staff_df.loc[((staff_df['gender']=='Male') & (staff_df['job_title']=='Account Executive')) | (staff_df['first_name']=='Valentina'),'gender']='Male'
staff_df.head(3)
guid first_name last_name gender street company job_title
0 6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422 Rhoda Halbert Female NaN Zooveo Registered Nurse
1 3e89c11d-fd66-427f-a294-029fde1a4e40 Nial Doggett Male Londonderry Demizz Account Executive
2 8c37f0ca-75c5-42f9-8f45-92f1fc2cb027 Valentina Stenners Male Tony Wikizz Safety Technician I

Dəyişiklikləri yoxlayaq. Bunun üçün filtr üzrə yazılmış yazılarda ‘gender’ sütunun yoxlayaq.

staff_df[['first_name','last_name','gender','job_title']][((staff_df['gender']=='Male') & (staff_df['job_title']=='Account Executive')) | (staff_df['first_name']=='Valentina')].head(3)
Out[20]:
first_name last_name gender job_title
1 Nial Doggett Male Account Executive
2 Valentina Stenners Male Safety Technician I
115 Brok Anderer Male Account Executive

‘Valentina’ adlı istifadəçi sorğulanan parameterlərə uyğun gəldi və “Female”-dən “Male”-yə dəyişdi.

INSERT

SQL-də INSERT əmri məlumatın əlavə olunması üçün istifadə olunur.

SQL variantı: INSERT INTO staff_df (‘guid’, ‘first_name’, ‘last_name’, ‘gender’, ‘street’, ‘company’, ‘job_title’)

VALUES

(‘6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422’, ‘Omar’, ‘Bayramov’, ‘Male’, NULL, ‘Limpapud’, NULL)

Pandas vasitəsi ilə isə eyni nəticə almaq üçün artıq tanış olan .loc indeks köməkçisindən istifadə edərək dəyərləri yeni len(staff_df) vasitəsi ilə aldığımız cədvəl uzunluğu indeksinə əlavə edirik.

len(staff_df)
1000
staff_df.loc[len(staff_df)] = ['6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422','Omar','Bayramov','Male','NaN','Limpapud','NaN']
staff_df.tail(3)
guid first_name last_name gender street company job_title
998 30a8515e-92ff-4e6f-9d59-8e941bb1cf46 Lemuel Cardoe Male Corben Topicware VP Sales
999 c616bbaf-32b8-4942-ab23-e16e002cf08b Jo Brewis Female Old Shore Npath Physical Therapy Assistant
1000 6a9472d4-4949-4f98-8543-c6878d558422 Omar Bayramov Male NaN Limpapud NaN

DELETE

SQL-də DELETE əmri məlumatın silinməsi üçün istifadə olunur.

Hər-hansı bir məlumatı datafreymdən silmək istədikdə SQL-a əks məntiqdən istifadə etməliyik.

SQL variantı: DELETE FROM staff_db WHERE first_name = ‘Omar’

Yəni əgər SQL sorğu “staff_db-dən ‘Ömər’ adlı işçiləri poz” əmrin verirsə Pandas sorğusu “staff_db-də “Ömər” adlı işçilərdən başqa hamısın saxlaməntiqi istifadə edir.

staff_df = staff_df.loc[staff_df['first_name'] != 'Omar']
staff_df.tail(3)
guid first_name last_name gender street company job_title
997 31d88f81-976c-4dc2-a656-f21de7129ef7 Chandler Watchorn Male Huxley Skimia Cost Accountant
998 30a8515e-92ff-4e6f-9d59-8e941bb1cf46 Lemuel Cardoe Male Corben Topicware VP Sales
999 c616bbaf-32b8-4942-ab23-e16e002cf08b Jo Brewis Female Old Shore Npath Physical Therapy Assistant

Hazırdır! Məlumat pozuldu.

Jurnalın sonu

Jurnalın sonuna çatdınız. Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər. Bu məqalə periodik olaraq yenilənəcək və əlavələr qəbul edəcək. Sizin əlavəniz, təklifiniz, iradınız olduğu halda GitHub vasitəsi ilə “İssue” yaradaraq və ya aşağıda qeyd olunmuş əlaqə vasitələri ilə fikrinizi bildirə bilərsiniz.

Əlaqə

Müəllif ilə əlaqə [email protected] elektron ünvan üzərindən aparıla bilər.

Məqalənin əsli GitHub-da bu ünvan üzrə yerləşir.

Səs: +10. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Omar Bayramov

Şərh yazın