Relational Database

Münasibətli Verilənlər Bazası
Modelin adı çoxluqlar nəzəriyyəsindən götürülən “münasibət” (relation) terminindən yaranmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, “relational database” terminin verilənlər bazalarının daxilində olan cədvəllərin bir biri ilə əlaqəli (related) olması və həmin sözdən yaranması – çox geniş yayılmış yanlışlıqdır. Ədəbiyyatda verilənlər bazalarının bu modeli təsvir ediləndə bazanın daxilində cədvəllər arasında olan əlaqələrin olması vurğulanır və “relation” sözü həmin əlaqələr kimi təqdim olunur. E.F. Kodd tərəfindən təqdim edilmiş modeldə isə söhbət çoxluqlar nəzəriyyəsində olan “relation” (münasibət) terminindən gedir.

Digər variantlar: